Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020» (κωδικός έργου: ΑΜΘΡ7-0063081)

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» με κωδικό «1β.1.1» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) 2014 -2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του:

Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας».

Θεματικού Στόχου 1: «Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας».

Επενδυτικής Προτεραιότητας 1β: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής».

Ειδικού Στόχου 1: «Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), και συγκεκριμένα στους τομείς:

  • Αγροδιατροφικό,
  • Τουρισμού – Πολιτισμού,
  • Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
  • Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας,
  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών Τεχνολογιών,
  • Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού,
  • Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ).