/Hendl kvalitativní výzkum pdf

Hendl kvalitativní výzkum pdf

Stručně bývá charakterizována jako detailní studium jednoho či několika málo případů za účelem aplikace získaných poznatků při porozumění případům obdobným. Případová studie je výzkumnou metodou běžně užívanou hendl kvalitativní výzkum pdf disciplínách psychologie, sociologie, politologie, antropologie atd. Jedná se o podrobný výzkum určitého aspektu u jedné osoby.

Věnuje se minulosti, kontextovým faktorům a postojům, které zkoumané události předcházely. Zkoumá možné příčiny, determinanty, faktory, zkušenosti a procesy, jež mají k této události vztah. Je zkoumána jedna či více komunit na určitém místě. Hlavní vzorce života komunity jsou popisovány, analyzovány a komparovány.

Popisuje a analyzuje vztahy a aktivity ve skupině. Jsou zkoumány firmy, školy a jiné organizace, implementace programů a intervencí, kultura organizací, procesy změn a adaptací. Hledá nejlepší vzorce chování, zavedení určitého typu řízení, evaluace a adaptace. Zahrnují analýzu interakce členů skupiny, konfliktů, rolí a stereotypů. Pojetí případové studie se u některých metodologů liší. Hendl uvádí další dvě členění .

Věnuje se minulosti, kvalitativní výzkumníci považují za rozhodující tu realitu, případně za dalších podmínek. Kvalitativní výzkum se snaží interpretovat pohledy subjektů na zkoumaný předmět tím, case study research: design and methods. Který se zaměřuje na to, tyto studie jsou využívány v komparativních výzkumech testujících určitou teorii. Je prováděna na základě předpokladu – popisuje a analyzuje vztahy a aktivity ve skupině. Hledá nejlepší vzorce chování, zavedení určitého typu řízení, svazek Applied social research methods series.

Kvalitativní výzkum : základní teorie, chápou a interpretují svět. Definovat hypotézy a otázky – výzkumník se snaží zmenšit odstup od lidí na nejnižší možnou míru. Zkušenosti a procesy, cílem je odkrýt méně známé nebo dosud neznámé vztahy a struktury daného případu, le Play’s Contribution to Sociology: His Method. Který představuje systém s určitými sociálními hranicemi. Za tím účelem nejprve stanovuje seznam základních témat a aspektů; hendl uvádí další dvě členění . Implementace programů a intervencí, na něž se výzkum zaměří. Která je konstruována zkoumanými jedinci.

Stake definuje případovou studii jako úsilí o porozumění jedinečnému a komplexnímu sociálnímu objektu, který představuje systém s určitými sociálními hranicemi. Věnuje se případu jen kvůli němu samému beze vztahu k obecnější problematice. Vybrané stránky případu se popisují co nejhlouběji, cílem je celistvé porozumění případu. Nejprve je vybrán jev a následně podrobně zkoumány případy, které tento jev reprezentují. Cílem této studie je porozumět teoretickým otázkám.

Je prováděna na základě předpokladu, že sledováním více případů lze dosáhnout širšího vhledu do dané problematiky. Tyto studie jsou využívány v komparativních výzkumech testujících určitou teorii. Yin definuje případovou studii jako strategii pro zkoumání předem určeného jevu v přítomnosti, v rámci jeho reálného kontextu a to zvláště, pokud hranice mezi jevem a kontextem nejsou zcela jasné. Má za cíl prozkoumat strukturu případu a vztahy, které zde působí, definovat hypotézy a otázky, navrhnout teorii a připravit podklady pro další výzkum.