/Guias de practica clinica exarmed pdf

Guias de practica clinica exarmed pdf

Si us plau, proveu-ho més tard. La guias de practica clinica exarmed pdf sanitària es caracteritza per un ampli coneixement i habilitats, teòrics i pràctics, que han de guiar-se per la millor qualitat i efectivitat a la pràctica assistencial amb la mínima variabilitat possible. De vegades, el coneixement es troba dispers en les ments de les persones i en la manera com fan les coses i no és fàcil identificar-lo i sistematitzar-lo.

La disciplina de la gestió del coneixement s’ocupa de la identificació, la captura, la recuperació, la compartició i l’avaluació del coneixement de les organitzacions. L’objectiu principal és que tot el coneixement que hi ha en una organització pugui ser utilitzat per qui el necessiti per tal d’actuar de manera adequada a cada moment, fent la formació continuada necessària i recollint el material de forma ordenada i accessible. Les guies de pràctica clínica són recomanacions fonamentades en el coneixement científic per a l’abordatge dels principals problemes de salut. Estan elaborades per professionals de la institució, mitjançant una revisió sistemàtica de les evidències científiques. Les guies de pràctica clínica ICO-ICS Praxi són una eina de treball conjunt, entre l’Institut Català d’Oncologia i l’Institut Català de la Salut, que revisa l’evidència científica per assolir els millors resultats en els pacients oncohematològics. Les guies i els protocols basats en l’evidència científica, amb el conjunt de les seves recomanacions sistematitzades, ajuden en el procés de la presa de decisió dels professionals i dels pacients en l’abordatge d’un problema de salut o en una condició clínica específica.

Organitzar l’atenció dels professionals partint d’un model d’atenció flexible, integrada i proactiva que permeti donar resposta a les necessitats de la població i millorar l’eficiència del sistema en el marc de les guies de pràctica clínica i rutes assistencials. Definir circuits fàcilment adaptables als diferents perfils i necessitats de pacients, que garanteixin continuïtat de l’atenció en les transicions entre AH-AP-AS. Compartir informació mitjançant canals que facilitin la identificació dels pacients objecte del programa i els trànsits entre tots els àmbits assistencials. Implicar el pacient i la família en la seva autocura per promoure la màxima autonomia i evitar la progressió de la complexitat i la dependència.

Avís legal: D’acord amb l’article 17. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases. Update AASLD on prevention, diagnosis and treatment of chronic hepatitis B. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. Antiviral therapy in management of chronic hepatitis B viral infection in children: a systematic review and meta-analysis. Antiviral therapy in chronic hepatitis B viral infection during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. EASL Recomendations on treatment of hepatitis C 2018.

And Anthony S Tavill. Diagnosis and Management of Autoinmune Hepatitis. Si us plau, les guies de pràctica clínica són recomanacions fonamentades en el coneixement científic per a l’abordatge dels principals problemes de salut. ICS Praxi són una eina de treball conjunt, que han de guiar, implicar el pacient i la família en la seva autocura per promoure la màxima autonomia i evitar la progressió de la complexitat i la dependència. Antiviral therapy in management of chronic hepatitis B viral infection in children: a systematic review and meta, role of endoscopy in Primary Sclerosing Cholangitis.

Hepatitis C Guidance: AASLD-IDSA recommendations for testing, managing, and treating adults infected with Hepatitis C virus. World Health Organization Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection. EASL Clinical Pracice Guidelines on Hepatitis E viral infection. EASL Clínica Practice Guidelines on Hepatocellular Carcinoma. AASLD Guidelines for the treatment of hepatocellular carcinoma. Diagnóstico y tratamiento del carcinoma hepatocelular.